รางวัล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ศิรินิยมชัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสนับสนุน การจัดบริการดูแลภาวะแทรกซ้อนเท้าเบาหวาน ในการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรุ้การป้องกันแก้ไขปัญหางานสุขภาพจิตและยาเสพติด จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่

ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ชยพล ศิรินิยมชัย ที่สอบผ่านและได้รับอนุมัติเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อักษรย่อ อพย.(การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ในการประชุมคณาจารย์ประจำเดือนกันยายน 2563
ชื่อเต็ม หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ชื่อย่อ อพย.(การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ชื่อเต็ม Diplomate, Thai Board of Advanced Practice in Adult and Gerontological Nursing
ชื่อย่อ Dip. APAGN
ผศ.ชยพล ศิรินิยมชัย. พย.ม. , อพย.(การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)