การจัดการความรู้ขององค์กร

การจัดการความรู้ขององค์กรปีการศึกษา 2560

KM ด้านการพัฒนาบัณฑิต สรุปองค์ความรู้ด้านการพัฒนาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560   ➡ ชมวิดิทัศน์
KM ด้านการวิจัย สรุปองค์ความรู้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2560 ➡  ชมวิดืทัศน์

การจัดการความรู้ขององค์กรปีการศึกษา 2559

วิจัยชั้นเรียน

วิจัยชุมชน

 😆 การเรียนการการสอนศตวรรษที่ 21
อ่านต่อ ➡ รูปเล่มKM 59การเรียนการสอนศตวรรษที่ 21

 🙂 วิจัยชุมชน
อ่านต่อ ➡ รูปเล่มKM59เน้นวิจัยชุมชน

😀 วิดิทัศน์องค์ความรู้ KM ➡ ชมวิดิทัศน์

😛 วิดิทัศน์การวิจัยชุมชน  ➡ ชมวิดิทัศน์


การจัดการความรู้ขององค์กรปีการศึกษา 2558

 

วิจัยชั้นเรียน

วิจัยชุมชน

 😀 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ วิจัยชั้นเรียน อ่านต่อ  :mrgreen:  เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ วิจัยชุมชน อ่านต่อ
 😆 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบัณฑิต_km_1_58 อ่านต่อ  😛 องค์ความรู้ด้านวิจัย_km_1_58 อ่านต่อ