การจัดการความรู้ขององค์กร

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2562

ด้านการผลิตบัณฑิต

องค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 62 นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล

ด้านการวิจัย

องค์ความรู้ด้านการวิจัย 62 การต่อยอดวิจัยนวัตกรรมทางการพยาบาล

องค์ความรู้ ปีการศึกษา 2561

ด้านการผลิตบัณฑิต

องค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต61 สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

ด้านการวิจัย

องค์ความรู้ด้านการวิจัย 61 วิจัยชุมชนไม่ยากอย่างที่คิด