โครงสร้างฝ่ายพัฒนานักศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา

คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ