การป้องกันภัยพิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

เอกสาร การดับเพลิงขั้นต้น ➡ เอกสารประกอบการอบรมอัคคีภัย60

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปีการศึกษา 2560 🙂 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐ