กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคในการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ประกอบด้วย

            1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2) ด้านความรู้

3) ด้านทักษะทางปัญญา

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. เพื่อจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามอัต
    ลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 5 ประเภท ดังนี้

       1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน: คุณธรรมนำใจ (สัจจะ) รับใช้สังคม (บริการ) วิชาการก้าวหน้า (แหล่งเรียนรู้) พัฒนาสู่สากล (พลเมืองโลก)

2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ

3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

  1. เพื่อแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

 

 

กิจกรรม/โครงการ

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

เพื่อแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

สถานะโครงการ

การพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน

การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 โครงการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา: Home room

 

 

ดำเนินการเอง

 โครงการ “วัคซีนชีวิต” เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์             

 

 

ดำเนินการเอง

 โครงการนักศึกษาพยาบาลพบผู้ประกอบการสถานบริการสุขภาพ            

ดำเนินการเอง

กิจกรรม

โครงการวัคซีนชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 1 หัวข้อการปรับตัวและการจัดการความเครียด

ชั้นปีที่ 2 หัวข้อ How to Develop a Growth Mindset and Get Better of Time Management

โครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ปีการศึกษา 2565