กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอน

🙂 โครงการบูรณาการ บ้านธิ 59 อ่านต่อ

โครงการบูรณาการบริการวิชาการสู่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมตามวิถีชีวิตผู้สูงอายุชุมชนตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ ชุมชนตำบลบ้านธิ