ข่าวสาร PN

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2563

พิธีจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 เข้าพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 

การปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงานฯ

อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14  เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงานฯ โดยฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องหลวงอนุสารสุนทร โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กบวกครกน้อย

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กบวกครกน้อย ในวันที่  8-9 ธันวาคม 2563

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2562

พิธีปัจฉิมนิเทศ

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ในวันที่  24 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

การปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงานฯ

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 เข้ารับฟังการปฐมนิเทศ จากฝ่ายการโรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลแมคคอร์ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 และร่วมกิจกรรม Homeroom ในวันพฤหัสที่ 9 มกราคม 2563

ปฐมนิเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดปฐมนิเทศเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 กล่าวต่อนรับโดย ผศ.ดร. วัลลภา คณบดี และอาจารย์ขัตติยาพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561

ผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 เข้าพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

ปัจฉิมนิเทศ

คณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้รับการศึกษารุ่นที่ 12 ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

การปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงานฯ

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12  รับฟังการปฐมนิเทศ จากโรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลแมคเคน และโรงพยาบาลลำพูน ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562

ปฐมนิเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดปฐมนิเทศเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2560

คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว​

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2559

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศึกษาดูงาน ณ สถาบัณพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ่านต่อ
     อาจารย์กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล อาจารย์อัชฌา วารีย์ และอาจารย์ณยดา สรวิสูตร และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วิชา ชผ.222 การช่วยเหลือดูแลเด็ก วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผุ้ช่วยพยาบาลศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ่านต่อ
      ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รายวิชา ชผ. 222 การช่วยเหลือดูแลเด็ก เข้าศึกษาดูงานหอผู้ป่วยกุมารเวช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ระหว่างวันที่ 18 -26 มกราคม 2560

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สันติศึกษาเพื่อพัฒนาการเด็กเล็ก ม.ช. อ่านต่อ
     อาจารย์กัญญาวีร์ สิริโจนามณี ประธานหลักสูตรฯ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รายวิชา ชผ.222 เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ศูนย์สันติศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่