ข่าวสาร PN

 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศึกษาดูงาน ณ สถาบัณพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ่านต่อ
🙂 อาจารย์กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล อาจารย์อัชฌา วารีย์ และอาจารย์ณยดา สรวิสูตร และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วิชา ชผ.222 การช่วยเหลือดูแลเด็ก วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น
 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผุ้ช่วยพยาบาลศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ่านต่อ
➡ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รายวิชา ชผ. 222 การช่วยเหลือดูแลเด็ก เข้าศึกษาดูงานหอผู้ป่วยกุมารเวช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ระหว่างวันที่ 18 -26 มกราคม 2560
 😈 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สันติศึกษาเพื่อพัฒนาการเด็กเล็ก ม.ช. อ่านต่อ
อาจารย์กัญญาวีร์ สิริโจนามณี ประธานหลักสูตรฯ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รายวิชา ชผ.222 เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ศูนย์สันติศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่