ข่าวสาร PN

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศและครอบครัวสัมพันธ์ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 16

ประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และทำสัญญาการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และทำสัญญาการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 ทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมวรรณ จินดารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน เป็นผู้แทนรักษาการอธิการบดี กล่าวต้อนรับ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2564

พิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15 เข้าพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2563

พิธีจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 เข้าพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

การปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงานฯ

อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14  เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงานฯ โดยฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องหลวงอนุสารสุนทร โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กบวกครกน้อย

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กบวกครกน้อย ในวันที่  8-9 ธันวาคม 2563

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2562

พิธีปัจฉิมนิเทศ

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ในวันที่  24 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

การปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงานฯ

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 เข้ารับฟังการปฐมนิเทศ จากฝ่ายการโรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลแมคคอร์ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 และร่วมกิจกรรม Homeroom ในวันพฤหัสที่ 9 มกราคม 2563

ปฐมนิเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดปฐมนิเทศเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 กล่าวต่อนรับโดย ผศ.ดร. วัลลภา คณบดี และอาจารย์ขัตติยาพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561

ผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 เข้าพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

ปัจฉิมนิเทศ

คณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้รับการศึกษารุ่นที่ 12 ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

การปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติงานฯ

ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12  รับฟังการปฐมนิเทศ จากโรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลแมคเคน และโรงพยาบาลลำพูน ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562

ปฐมนิเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดปฐมนิเทศเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2560

คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว​

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2559

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศึกษาดูงาน ณ สถาบัณพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ่านต่อ
     อาจารย์กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล อาจารย์อัชฌา วารีย์ และอาจารย์ณยดา สรวิสูตร และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วิชา ชผ.222 การช่วยเหลือดูแลเด็ก วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผุ้ช่วยพยาบาลศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ่านต่อ
      ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รายวิชา ชผ. 222 การช่วยเหลือดูแลเด็ก เข้าศึกษาดูงานหอผู้ป่วยกุมารเวช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ระหว่างวันที่ 18 -26 มกราคม 2560

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สันติศึกษาเพื่อพัฒนาการเด็กเล็ก ม.ช. อ่านต่อ
     อาจารย์กัญญาวีร์ สิริโจนามณี ประธานหลักสูตรฯ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รายวิชา ชผ.222 เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ศูนย์สันติศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่