ข่าวสาร/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน>>

การบริการวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโซเอฯ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโซเอฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

กิจกรรม “โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง”

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสืบสานน้ำใจไมล์ที่สอง” ณ ชุมชนในเขตความรับผิดชอบของ รพ.สต. บ้านป่าก้าง ต. สันป่าเปา อ. สันทราย โดย กลุ่มการพยาบาลอนามัยชุมชน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา พบ.389 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย / ตามกลุ่มวัย ปีการศึกษา 2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย / ตามกลุ่มวัย การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ (พบ.388) และการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 13.00 ณ โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่