โครงการ/กิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ฯ

ปีการศึกษา 2564

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ ประจำปี 2564 ผ่านทาง Facebook Live สด และมีกิจกรรมร้องเพลงอวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ห้องพักอาจารย์

นมัสการประจำภาคการศึกษา

ปีการศึกษา 2563

นมัสการตอนเช้า

นมัสการฟื้นฟูจิตใจ

ฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจและใคร่ครวญถึงธรรม ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2563 หัวข้อ “Rise Up” จากพระธรรมอิสยาห์ 40:31 “แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้า จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย” ซึ่งในปีนี้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างจากทุกปี เน้นที่ความหลากหลายเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้นและได้รับประโยชน์สูงสุด โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การแสดงของสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (ซีซีไอ) ทุกเย็นวันจันทร์ที่ 21 – ศุกร์ที่ 25 กันยายน เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ หอประชุม อีซี คอร์ท อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ