ความเป็นนานาชาติ

 

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คน ภายใต้กระบวนวิชา พบ. 490 โดยมีผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีและอาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเดินทางไปกับนักศึกษา

 

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คนไปแลกเปลี่ยนที่โรงพยาบาลแขวงเวียงจัน (มาเรีย เทเรซา) แขวงเวียงจัน สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่โรงเรียนพยาบาลศาสตร์เทคนิคแขวงเวียงจัน

อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา และอาจารย์ยุวดี อัครลาวัณย์ และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ภายใต้กระบวนวิชา พบ. 490 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาพยาบาลของโรงเรียนพยาบาลศาสตร์เทคนิคแขวงเวียงจัน

International Day

วันที่ 23 มกราคม 2563 นักศึกษาชั้นปี 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยนานาชาติ ในงาน International Day ครั้งที่ 16 ณ International Peace Park ด้านหลังอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

การปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่เลือกไปฝึก elective ต่างประเทศ ภายใต้กระบวนวิชา พบ.490  ปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.00 -16.00 น. ผศ. ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดี ผศ. ดร. จริยา ชาติเชยแดง และ อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่เลือก ไป elective ต่างประเทศ ปีนี้มีนักศึกษาเลือกไปประเทศลาวจำนวน 9 คน ไปประเทศออสเตรเลียจำนวน 3 คน การปฐมนิเทศได้เตรียมนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม และความอ่อนไหวทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้แทนของสถาบันและประเทศชาติ โดยภาคเช้าได้มีการสอนภาษาลาวและคำศัพท์ที่ใช้ในโรงพยาบาล ส่วนในภาคบ่ายได้เชิญคุณธีรวัฒน์ ธุวะคำ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 92 มาแนะนำการเดินทางและการใช้ชีวิตที่ Perth, Australia

คณะนักศึกษาและคณาจารย์จาก Murdoch University, Australia เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ถึง 15 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ได้ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาพยาบาลขั้นปีี่ 3 ในรายวิชา พบ 487 Community Health Nursing Practicum ในการออกชุมชนและเยี่ยมบ้าน และรายวิชา พบ 292 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล

ประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพยาบาลสากล ปี 2018 ณ ประเทศลาว

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โรงพยาบาลแขวงเวียงจัน (มาเรีย เทเรซา) แขวงเวียงจัน สปป.ลาว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพยาบาลสากล ปี 2018 วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลแขวงเวียงจัน >>>อ่านต่อ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คนไปแลกเปลี่ยนที่ Murdoch University, Perth, Australia

ผศ. ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ และอาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา ไปส่งนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คนไปแลกเปลี่ยนที่ Murdoch University, Perth, Australia ภายใต้กระบวนวิชา พบ. 490 ในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 6.30 น. โดยนักศึกษาจะศึกษาอยู่ที่ Perth เป็นเวลาสามสัปดาห์Department of Nursing Science, Faculty of Medicine, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จาก Department of Nursing Science, Faculty of Medicine, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia จำนวน 9 คน เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกับนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในโครงการ Nursing Student Exchange Program between Payap University and University of Malaya ระหว่างวันที่ 12 – 23 มีนาคม 2561 นักศึกษาจากมาเลเซียทั้ง 9 คนนี้ พักอยู่ที่หอพักร่วมกับนักศึกษาพยาบาลของคณะฯ และร่วมฝึกปฏิบัติกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่สาม ในกระบวนวิชา พบ.387 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุชุมชน และกระบวนวิชา พบ.383 การพยาบาลจิตเวชชุมชน โดยมี ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง อาจารย์ศิริรัตน์ นิตยวัน และคณาจารย์ในกลุ่มวิชาเป็นอาจารย์ผู้นิเทศในระหว่างการฝึกปฏิบัติ

นักศึกษาจาก Valparaiso University เข้าเยี่ยมชมสถาบันแมคเคนเพื่อฟื้นฟูสภาพ

อ.ดร.ศุภนารี เกษมมาลา อ.กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี นำอาจารย์ และนักศึกษาจาก Valparaiso University เข้าเยี่ยมชมสถาบันแมคเคนเพื่อฟื้นฟูสภาพ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561

 

 

Welcome to ChiangMai!

McCormick Brand Ambassador ไปให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก Valparaiso University ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.

กิจกรรม Share and Learn: Diversity and cultural awareness

😆 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ของ Murdoch University และ Khun Usar Surakarn จาก Florida Atlantic UniversityEnglish for Nursing Profession ทำกิจกรรม Share and Learn: Diversity and cultural awareness ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

 😛 นักศึกษาจาก Murdoch U. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันแก่เด็กนักเรียน

นักศึกษาพยาบาลปี 3คณะ และนักศึกษาจาก Murdoch U. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น วันที่ 20 มิถุนายน 2560 (ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้จากผู้ปกครองและคุณครูใหญ่แล้ว)


 😉 ต้อนรับ Charles Sturt University, Melbourne, Australia

อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง รองคณบดีฯ ผู้บริหาร และกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษามาดูงานที่คณะ จาก Charles Sturt University, Melbourne, Australia ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560
 

:mrgreen: นักศึกษาจาก Murdoch U. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

นักศึกษาพยาบาลปี 3 และนักศึกษาจาก Murdoch U. ฝึกปฏิบัติในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น พบ.381 และร่วมพิธีไหว้ครู .ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง (ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้จากผู้ปกครองและคุณครูใหญ่แล้ว

 🙂 นักศึกษาจาก Murdoch U. ศึกษาดูงานที่ศูนย์สันติศึกษา คณะศึกษาศาสตร

นักศึกษาพยาบาลปี 3 Professor และนักศึกษาจาก Murdoch U. ศึกษาดูงานในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น พบ.381 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์สันติศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. (ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้จากผู้ปกครองและคุณครูใหญ่แล้ว)

 😛 นักศึกษาจาก Murdoch U. ฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น

นักศึกษาพยาบาลปี 3 และ นักศึกษาจาก Murdoch U. ฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น พบ.381 วันที่ 13 มิถุนายน 2460 ณ คลีนิกเด็กดี รพ.สารภี (ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้จากผู้ปกครองและหัวหน้าแผนกแล้ว)

 :mrgreen: ให้การต้อนรับ Murdoch University

ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้บริหาร และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Murdoch University ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560

 

😆 ห้การต้อนรับ Mrs. Mary Kalokhe, the member of Maharashtra Nursing Council, Mumbai, India

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 -12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยา ชาติเชยแดง และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mrs. Mary Kalokhe, the member of Maharashtra Nursing Council, Mumbai, India และ Ms. Gloria Kalokhe เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบการศึกษาพยาบาลระหว่างประเทศอินเดียและประเทศไทย

 

 :mrgreen: ส่ง Visiting staffs and students from Valparaiso University กลับบ้าน

อาจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อ.ขัตติยาพร คนเที่ยง รองคณบดีฯ อ.นงลักษณ์ วุฒิปรีชา ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง และ อ.รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์ ส่ง Visiting staffs and students from Valparaiso University กลับบ้าน ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 มีนาคม 2560

😛 Valparaiso University ทำกิจกรรมที่ปางช้าง อ.แม่แตง

นักศึกษา McCormick Student Nurse Brand Ambassador และ Visiting staffs and students from Valparaiso University ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่ ปางช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 12 มีนาคม 2560

  🙂 McCormick Student Nurse Brand Ambassador แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นักศึกษา McCormick Student Nurse Brand Ambassador และ Visiting staffs and students from Valparaiso University ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่ พระธาตุดอยสุเทพ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และถนนคนเดินวัวลาย วันที่ 11 มีนาคม 2560

😉 Visiting staffs and students from Valparaiso University เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ 9 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา และอาจารย์รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์ เป็นตัวแทนคณะ พา Visiting staffs and students from Valparaiso University เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

😀 Valparaiso University ดูงาน รพ.แมคคอร์มิคและรพ.กรุงเทพเชียงใหม่

วันที่ 9 มีนาคม 2559 อ.อัชฌา วารีย์ และ อ.รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์ เป็นตัวแทนคณะ พา Visiting staffs and students from Valparaiso University ดูงานโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และช่วงบ่าย อาจารย์ ดร.นัยนา เมธา และ อ.รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์ พา ดูงานที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

😈 Valparaiso University ดูงาน รพ.สต. บ้านแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า

วันที่ 8 มีนาคม 2559 อ ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง อ.พัชรกันย์ ฉัตรวิไลลักษณ์ และอ.รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์ เป็นตัวแทนคณะ พา Visiting staffs and students from Valparaiso University ดูงาน รพ.สต. บ้านแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และหมู่บ้านลาหู่ มูเซอดำ

🙂 คณบดีต้อนรับ Valparaiso University

วันที่ 7 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้บริหาร และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ให้การต้อนรับ Visiting staffs and students จาก Valparaiso University และพาเยี่ยมชมคณะฯ เช่น ห้องประวัติศาสตร์ ห้อง LRC และหอพักนักศึกษา และในช่วงบ่ายทั้งคณะได้ไปเยี่ยมชมสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ

 😆  ต้อนรับ School of Health and Nursing Science, Wakayama Medical University อ่านต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ให้การต้อนรับ Prof. Ikuharu Morioka, MD, PHD และนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท จาก School of Health and Nursing Science, Wakayama Medical University ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ซึ่งนำโดย รศ. อรวรรณ แก้วบุญชู จากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน และสนทนาแลกเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพของไทยกับญี่ปุ่น ซึ่ง Prof. Morioka จะมาเก็บข้อมูลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่

 😀  นักศึกษาเข้าฝึกเสริมประสบการณ์ ณ Maria Teresa Hospital, Lao PDR อ่านต่อ

การเสริมประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ สถาบันภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยพายัพ Maria Teresa Hospital, Lao PDR (รวมจำนวน 13 คน) ประกอบด้วย อาจารย์ 3 ท่าน คือ อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา ชาติเชยแดง และ อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง ซึ่งรับเชิญเป็นวิิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พยาบาลลาว ช่วงเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่าง 1 -7 พ.ค. 59 และนักศึกษา จำนวน 10 คน เข้าเสริมประสบการณ์ด้านการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ และการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ช่วงเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่าง 1 -20 พ.ค. 59

:mrgreen:  นักศึกษาฯ เข้ารับการเสริมประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ University of Malaya, Malasia อ่านต่อ

การเสริมประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ สถาบันภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยพายัพ University of Malaya, Malaysia (รวมจำนวน 7 คน) ประกอบด้วย อาจารย์ 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.จิตนธี ริชชี่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนุช ลาเซอร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ช่วงเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่าง 30 เม.ย 59 -7 พ.ค. 59 และนักศึกษา จำนวน 5 คน เข้าแลกเปลี่ยนและเสริมประสบการณ์ด้านการพยาบาลและการดูแลสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และด้านการเรียนการสอนตาม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช่วงเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่าง 30 เม.ย 59 -20 พ.ค. 59 mala 001

 😛  นักศึกษาฯ เข้ารับการเสริมประสบการณ์การฝึกปฏิบัิการพยาบาล ณ Murdoch University, Perth, Australia อ่านต่อ

การเสริมประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ สถาบันภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยพายัพ Murdoch University, Perth, Australia (รวมจำนวน 9 คน) ประกอบด้วย อาจารย์ 2 ท่าน คือ อ.เทวาพร ศุภรักษ์จินดา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ช่วงเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่าง 30 เม.ย 59 -9 พ.ค. 59 และ นักศึกษา จำนวน 7 คน เข้าแลกเปลี่ยนและเสริมประสบการณ์ด้านการพยาบาลและการดูแลสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และด้านการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช่วงเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่าง 30 เม.ย 59 -20 พ.ค. 59
 

🙂  อาจารย์รับทุน United Board รับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ณ Trinity University of Asis, Philippines อ่านต่อ

การฝึกทักษะการใช้ทางภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ณ Trinity University of Asia, Philippines ภายใต้ Faculty Immersion Program ได้รับทุนสนับสนุนจาก United Board จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย และ อาจารย์พัชรกันย์ ฉัตรวิไลลักษณ์ 

 😆  Valparaiso University USA ศึกษาดูงาน อ่านต่อ

Prof. Cheryl Slack และ Prof. Cynthia Felton และนักศึกษาพยาบาลปี 3 และปี 4 จาก Valparaiso university USA มาศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคในช่วงวันที่ 27 ก.พ. – 7 มี.ค. 2559 และศึกษาดูงาน ณ McKean Rehabilitation Center โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ดูงานด้านแพทย์แผนไทย และฝึกสร้างความสมดุลด้วยสมาธิบำบัด ณ ศูนย์การแพทย์ไทยสารภี โรงพยาบาลสารภี นอกจากนี้ Professor Cheryl Slack และ Professor Cynthia Felton ร่วมสาธิต และฝึกปฏิบัติการใช้ใช้หุ่นจำลอง(Simulation) ในการเรียนการสอนทางการพยาบาล ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแมคคอร์มิคชั้นปีที่ 4

 😈  คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมาเรีย เทเรซา แขวงเวียงจันทร์ เข้าเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อ่านต่อ

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารพยาบาลจากโรงพยาบาลมาเรีย เทเรซา แขวงเวียงจัน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว จำนวน 10 คน นำทีมโดย ท่านนางพอนทะวี พมมะจัน หัวหน้าพยาบาล ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2559 ซึ่งในวันที่ 14 มกราคม 2559 ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ และอาจารย์ศุภนารี เกษมมาลา ได้นำคณะผู้บริหารพยาบาลฯ เข้าศึกษาดูงานด้าน IC ที่ตึกอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่ง พว. วันเพ็ญ ศุภตระกูล หัวหน้าพยาบาลตึกให้การต้อนรับ และบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของพยาบาลประจำตึกในงาน IC หลังจากนั้นได้นำเยี่ยมชมงาน Supply และศึกษางานด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์การแพทย์โดยผู้ใช้ และในวันที่ 15 มกราคม 2559 ทีมผู้บริหารการพยาบาล จากโรงพยาบาลมาเรีย เทเรซา แขวงเวียงจัน ได้เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้านสุขภาพ ไทย – ลาว ให้กับผู้เข้าอบรม ได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนถึงบทบาทหน้าที่ของพยาบาลในประเทศลาว และประเทศไทย ลักษณะของบริการสุขภาพในประเทศลาว รวมทั้งระบบบริการสุขภาพในประเทศลาวด้วย หลังจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน

 

 😆  คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Polus International College มณฑลเสฉวน นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงาน อ่านต่อ

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Polus International College มณฑลเสฉวน นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย คุณ Yan Hang: Principal of Polus of International College, คุณ Zhuang Hong: Chief executive of Health School, คุณ Guan Huilong, และคุณ Zhang Oingyuan: Teacher from Design & Aret School, Polus of International College เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการพยาบาลและระบบการศึกษาพยาบาลของไทย และระบบการศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งหาแนวทาง และความเป็นไปได้ที่ Polus of International College จะส่งนักศึกษาพยาบาลมาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิคด้วย