การเรียนการสอน

อาจารย์อภิรดี สาระกูล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มอบซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โดยมีผุ้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค