ทุนวิจัยภายนอก

ทุนวิจัยภายนอก ปีการศึกษา 2560

กลุ่มวิชา จำนวนอาจารย์ จำนวนงานวิจัย (ชิ้น) ทุนภายนอก ปี 2560
การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล 8 2
การพยาบาลผู้ใหญ่ ฉุกเฉินและวิกฤต 11
การพยาบาลผู้สูงอายุ 6 2
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 7
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 5
การพยาบาลอนามัยชุมชน 8
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 8
รวม 53 4

.

ทุนวิจัยภายนอก ปีการศึกษา 2559

          🙂 เปิดอ่าน งบประมาณด้านการวิจัย

          😆 เปิดอ่าน รายละเอียดทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอก ปีการศึกษา 2559

.

ทุนวิจัยภายนอก ปีการศึกษา 2558

           😆 เปิดอ่าน  ข้อมูลทุนวิจัยภายนอกและภายใน ➡ อ่าน