กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ศึกษาดูงาน การพยาบาลผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลแมคเคน

บ้านธรรมปกรณ์

กิจกรรมบูรณาการ พบ 295 English for Nursing Profession ประจำปีการศึกษา 2562 จัดที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

การเรียนการสอนรายวิชา พบ 295 English for Nursing Profession ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม Open house และบูรณาการ พบ 295 English for Nursing Profession ประจำปีการศึกษา 2561

  • คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรม Open house และบูรณาการ พบ 295 English for Nursing Profession ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 5 จากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เข้าร่วมกิจกรรม