กิจกรรม

ปีการศึกษา 2565

พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี พ.ศ. 2565

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี พ.ศ. 2565
ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ถนนแก้วนวรัฐ

โครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค

คณะพยาบาลสาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม E. C. Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

ปีการศึกษา 2564

พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 98 ปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 98 ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ รูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล
? กิจกรรม ” ยาหม่องสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน ” ? ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา วารีย์ 

พิธีติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 96 ปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 96 ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ รูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขต แม่คาว

งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์พยาบาลผู้เกษียณอายุ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564

การเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านของคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3 วิชาพบ.388 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาพบ.388 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุได้เรียนรู้การทำดอกไม้จากใบเตยและการทำพวงมาลัยดอกมะลิ จากแม่ครูอุไร แม่ครูพันธุ์ศรี เพื่อเป็นการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565

ดำหัวปีใหม่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ 22 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์ ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา อาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวีดา คำแดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมดำหัวปีใหม่ อาจารย์ อภิชา อินสุวรรณ รักษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ณ หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล อาคารปฐมกาล

นมัสการพระเจ้าในโอกาสระลึกถึง นพ.เอ็ดวิน ชารล์ส คอร์ท

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีเมัสการพระเจ้าในโอกาสระลึกถึง นพ.เอ็ดวิน ชารล์ส คอร์ท ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิไล – ทองม้วน อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสต์มาส คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ ประจำปี 2564 ผ่านทาง Facebook Live สด และมีกิจกรรมร้องเพลงอวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ห้องพักอาจารย์

วันพยาบาลแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา นายกสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

วันมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสุนทรียภาพและพัฒนานักศึกษาได้จัดทำวิดีทัศน์เนื่องในวันมหิดล จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษารับชมการเผยแพร่วิดีทัศน์ นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 2564

เผยแพร่ผ่านคลิปวิดีโอ https://youtu.be/qQ0vp6EeS28

ปีการศึกษา 2563

งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์พยาบาลผู้เกษียณอายุ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2563

 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ชาร์ลส คอร์ท

 • คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ชาร์ลส คอร์ท ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องนมัสการ Edwin B.McSaniel โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 • พิธีติดเข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 95 ปีการศึกษา 2563

 • คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 95 ปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
 • กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล
  ? กิจกรรม ” ทำขนมไทยใบตอง และ ยาดมสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน ” ? ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม SL108 และห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมเทียนหรือขนมจ๊อก โดยคุณอำไพ โสภาค และความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา วารีย์ 

 • https://www.payap.ac.th/home/?load=activities&lang=th&id=00000000837
 • กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

  ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์