กิจกรรม

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 2564

เผยแพร่ผ่านคลิปวิดีโอ https://youtu.be/qQ0vp6EeS28

งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์พยาบาลผู้เกษียณอายุ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2563

 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ชาร์ลส คอร์ท

 • คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ชาร์ลส คอร์ท ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องนมัสการ Edwin B.McSaniel โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 • พิธีติดเข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 95 ปีการศึกษา 2563

 • คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 95 ปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
 • กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล
  🔸 กิจกรรม ” ทำขนมไทยใบตอง และ ยาดมสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน ” 🔸 ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม SL108 และห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมเทียนหรือขนมจ๊อก โดยคุณอำไพ โสภาค และความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา วารีย์ 

 • https://www.payap.ac.th/home/?load=activities&lang=th&id=00000000837
 • กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

  ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์