โครงการ/กิจกรรมสุนทรียภาพ

กิจกรรม “Happy Heart น้ำใจงาม”

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งมอบเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ Happy Heart น้ำใจงาม

กิจกรรม Happy Heart “ระดมขวดพลาสติกช่วยคุณหมอ”

วันที่ 2 กันยายน 2564 คณะกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้นำขวดน้ำดื่มที่ได้รับจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำมาบริจาค ในกิจกรรม Happy Heart “ระดมขวดพลาสติกที่ใช้แล้วช่วยคุณหมอ” ส่งมอบให้กับสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

การอบรมการใช้ iPad เบื้องต้น และ Smart classroom 

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดอบรมการใช้ iPad เบื้องต้น และ Smart classroom ให้กับคณาจารย์ โดยวิทยากรจาก บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 และ 11 มิถุนายน 2564

กิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2563

ให้ความรู้ 5 ส

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ขนมไทยใบตอง และยาดมสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน” ปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ขนมไทยใบตอง และยาดมสมุนไพรตามธาตเจ้าเรือน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ภูมิปัญญาของไทยอย่างภาคภูมิใจ ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

งานคริสตมาส ปี 2563

คณะกรรมการศาสนกิจ ร่วมกับคณะกรรมการสุนทรียภาพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตมาสสมภพ ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน