โครงการ/กิจกรรมสุนทรียภาพ

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น “สเปรย์หอมมะกรูดกันยุง”

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น “สเปรย์หอมมะกรูดกันยุง” นำโดย อาจารย์เทวาพร ศุภรักษ์จินดา วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ภูมิปัญญาของไทยอย่างภาคภูมิใจในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 108

กิจกรรมทำน้ำยาล้างจานและสบู่ล้างมือ
คณะกรรมการสุนทรียภาพ จัดโครงการhappy works place จัดโดยคณะกรรมการสุนทรียภาพ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

กิจกรรม Happy workplace (5 ส)

 😆 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรม Happy workplace (5 ส) ในการประชุมคณาจารย์วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แบ่งรางวัลเป็น 2 กลุ่มตามอายุการทำงาน และมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัล 5 ส สำหรับคณาจารย์ที่มีอายุการทำงาน 1 – 10 ปี ชนะเลิศ อาจารย์ประวีดา คำแดง รองชนะเลิศ อันดับ 1 อาจารย์อมรเลิศ พันธุวัตร รองชนะเลิศ อันดับ 2 อาจารย์ประไพศรี กาบมาลา และอาจารย์เกรียงวรา เข็มทอง 2. รางวัล 5 ส สำหรับคณาจารย์ที่มีอายุการทำงาน 10 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ อาจารย์ ดร.จิตนธี ริชชี่ รองชนะเลิศ อันดับ 1 อาจารย์นงนุช แหล่งอุโมงคื รองชนะเลิศ อันดับ 2 อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์ และมีรางวัลพิเศษ คือ รางวัล 5 ส ไวไฟ ได้แก่ อาจารย์พุนพิลาศ โรจนสุพจน์

โครงการ Afternoon tea ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2560

lol: คณะกรรมการสุนทรียภาพ มอบรางวัลกิจกรรม 5 ส ให้แก่คณาจารย์ ในโอกาสงานประชุมคณาจารย์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2560 โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาจารย์อมรเลิศ พันธุ์วัตร์ อาจารย์ ดร.จิตนธี ริชชี่ และอาจารย์ปรีชญา นันต๊ะรัตน์ รางวัลชมเชย 5 ส ได้แก่ อาจารย์ทีปประพิณ สุขเขียว ผศ.กัญญาพชร จาอ้าย และอาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ โซนน่าอยู่ได้แก่ห้องทำงานชั้นลอย

งานคริสตมาส วันที่ 14 ธันวาคม 2559

โครงการ Afternoon tea ครั้งที่ 1 คณะกรรมการสุนทรียะฯ จัดกิจกรรม Afternoon tea “สุนทรีย & สาระ” ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 15.00 -15.30 น. ณ ห้อง lounge ชั้น 3 อ่านต่อ

 

การทำอาหารญี่ปุ่นและ Mocktail กิจกรรมสุนทรียภาพ “การทำอาหารญี่ปุ่นและ Mocktail” สำหรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในวันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอาหารบุนนาค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ่านต่อ