นโยบาย

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

 

 นโยบายด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ

  1. เร่งเพิ่มจำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัย

  2. ลดภาระงานสอนอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัยและอยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้งานวิจัยต้องมีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนการดำเนินงานวิจัย

  3. เร่งเพิ่มจำนวนเงินทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

  4. สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ