การบูรณาการ รายวิชาภาคปฏิบัติ

#กิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ (พบ.388)

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น : ทำดอกมะลิจากกระดาษทิชชูและพับใบเตย

กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 (พบ.389)