ผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2563

1 ประวีดา 63

2 กัญญาพัชญ อรอนงค์ 63

3 นภาพร 63

4 วโรดม นัยนา ณยฎา 63

5 สิริรัตน์ พูนพิลาศ 63

6 บุษกร 63

7 กัญญาพัชญ์ อรอนงค์ 63

8 นภาพร ชัชฎาภรณ์ 63

9 ปรารถนา 63

10 ชยพล 63

11 เบญจมาศ 63

12 กัญญาพัชญ์ อมรเลิศ 63

13 เยาวเรศ 63

14 สิริรัตน์ 63

15 บุษกร 63

17. ชยพล (หนังสือ)

18 นพรัตน์ 63 (หนังสือ)

19 สิริรัตน์ (หนังสือ)

20 สิริรัตน์ (หนังสือพกพา)