คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการทำนุศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสุนทรียภาพ และพัฒนานักศึกษา

 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ             ประธาน
 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา            รองประธาน
 3. อาจารย์ ดร.ปริญญา พรหมเดชะ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา วารีย์
 5. อาจารย์รัชนีกร สันติธรรม
 6. อาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล
 7. อาจารย์ขนิษฐา จันทร์เทศ
 8. อาจารย์ศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์
 9. อาจารย์ชญากุล นิติเกษมกุล
 10. อาจารย์หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง
 11. อาจารย์รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ
 12. อาจารย์อัณณ์ณิชา วุฒิกุล
 13. อาจารย์มินตรา อุทัยรังษี
 14. อาจารย์อัจฉรา อาศนะเสน                       เลขานุการ
 15. อาจารย์รุ่งลาวัล ศรีทอง                           เลขานุการ

ปีการศึกษา 2563

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา    ทรงพระคุณ                ที่ปรึกษา
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวีดา       คำแดง                      ที่ปรึกษา
 3. อาจารย์ยุวดี                         อัครลาวัณย์                  ประธาน
 4. อาจารย์อมรเลิศ                     พันธ์วัตร์                    กรรมการ
 5. อาจารย์วโรดม                      เสมอเชื้อ                   กรรมการ
 6. อาจารย์หยาดพิรุณ                  เสาร์เป็ง                     กรรมการ
 7. อาจารย์กาญจนา                   เตชาวงศ์                   กรรมการ
 8.  อาจารย์รัตนาภรณ์                  แบ่งทิศ                     กรรมการ
 9. อาจารย์ชญากุล                     นิติเกษมกุล                กรรมการและเลขานุการ