คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการทำนุศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสุนทรียภาพ และพัฒนานักศึกษา

 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ            ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา           รองประธาน
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา วารีย์             กรรมการ
 4. อาจารย์ ดร.ปริญญา พรหมเดชะ            กรรมการ
 5. อาจารย์รัชนีกร สันติธรรม                      กรรมการ
 6. อาจารย์ขนิษฐา จันทร์เทศ                    กรรมการ
 7. อาจารย์รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ                   กรรมการ
 8. อาจารย์อัณณ์ณิชา วุฒิกุล                    กรรมการ
 9. อาจารย์มินตรา อุทัยรังษี                      กรรมการ
 10. อาจารย์อัจฉรา อาศนะเสน                   กรรมการ
 11. อาจารย์นันทวดี วงค์บุตร                     กรรมการ
 12. อาจารย์ทิชารี กันทะวิโร                      กรรมการ
 13. คุณทิพวรรณ โสภาค                          กรรมการ
 14. คุณภาณินี หน่อแก้ว                           กรรมการ
 15. คุณภูริชญา ชฎาธาร                           กรรมการ
 16. อาจารย์พิมญลักษณ์  กล่อมวิทย์         กรรมการและเลขานุการ
 17. อาจารย์สุรดา ถนอมรัตน์                     กรรมการและเลขานุการ

ปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการทำนุศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสุนทรียภาพ และพัฒนานักศึกษา

 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ             ประธาน
 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา            รองประธาน
 3. อาจารย์ ดร.ปริญญา พรหมเดชะ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา วารีย์
 5. อาจารย์รัชนีกร สันติธรรม
 6. อาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล
 7. อาจารย์ขนิษฐา จันทร์เทศ
 8. อาจารย์ศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์
 9. อาจารย์ชญากุล นิติเกษมกุล
 10. อาจารย์หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง
 11. อาจารย์รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ
 12. อาจารย์อัณณ์ณิชา วุฒิกุล
 13. อาจารย์มินตรา อุทัยรังษี
 14. อาจารย์อัจฉรา อาศนะเสน                       เลขานุการ
 15. อาจารย์รุ่งลาวัล ศรีทอง                           เลขานุการ

ปีการศึกษา 2563

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา    ทรงพระคุณ                ที่ปรึกษา
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวีดา       คำแดง                      ที่ปรึกษา
 3. อาจารย์ยุวดี                         อัครลาวัณย์                  ประธาน
 4. อาจารย์อมรเลิศ                     พันธ์วัตร์                    กรรมการ
 5. อาจารย์วโรดม                      เสมอเชื้อ                   กรรมการ
 6. อาจารย์หยาดพิรุณ                  เสาร์เป็ง                     กรรมการ
 7. อาจารย์กาญจนา                   เตชาวงศ์                   กรรมการ
 8.  อาจารย์รัตนาภรณ์                  แบ่งทิศ                     กรรมการ
 9. อาจารย์ชญากุล                     นิติเกษมกุล                กรรมการและเลขานุการ