ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษาในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล

ชั้นปีที่ 2

 💡 

 💡 

ชั้นปีที่ 3

 💡 รายชื่อ นศ ฝึก ปี 3 60 กลุ่ม 1

 💡 รายชื่อ นศ ฝึก ปี 3 60 กลุ่ม 2

 💡 รายชื่อ นศ ฝึก ปี 3 60 กลุ่ม 3

 💡 รายชื่อ นศ ฝึก ปี 3 60 กลุ่ม 4

ชั้นปีที่ 4

 💡 รายชื่อ นศ ฝึก ปี 4 60 กลุ่ม 1

 💡 รายชื่อ นศ ฝึก ปี 4 60 กลุ่ม 2

 💡 รายชื่อ นศ ฝึก ปี 4 60 กลุ่ม 3