องค์กรนักศึกษา

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ในตำราวิชาชีพแล้ว การปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้เป็นทั้งบุคคลที่มีทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญเหล่านี้มีส่วนในการพัฒนานักศึกษาให้ก้าวไปสู่ความเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพในอนาคต คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนานักศึกษา

 

กิจกรรมองค์กรนักศึกษา

พิธีไหว้ครู

ผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่

รับขวัญบุนนาค

 

พากันมาหาความหมาย

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

งานเลี้ยงต้อนรับพี่บัณฑิตกลับบ้านแมคคอร์มิค