ข้อมูลศึกษา

จำนวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ปีการศึกษา 2559

ชั้นปี(รับเข้า) จำนวนนักศึกษา
รวม ชาย หญิง
8 (1/52) 1 1
6 (1/54) 2 1 1
5 (1/55) 10 10
4 (1/56) 111 7 104
3 (1/57) 111 13 98
2 (1/58) 119 7 112
1 (1/59) 129 9 120
   รวม 483 37 446

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2559