บุคลากร

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์ ดร.กาญจนา  ใจจ้อย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ประวีดา  คำแดง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

ผศ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา

 อาจารย์ ดร.ศุภนารี เกษมมาลา

ผู้ประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

อาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล

ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ

อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา

กลุ่มการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

อาจารย์รัชนีกร สันติธรรม

รศ.เยาวเรศ สมทรัพย์

ผศ.นพรัตน์ ธาระณะ

อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์

อาจารย์นันทวดี วงค์บุตร

 

อาจารย์มินตรา อุทัยรังษี

กลุ่มการพยาบาลเด็กและวัยรุ่

 

ผศ.ดร.อรอนงค์  ธรรมจินดา

ผศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  ชวพันธุ์ อาจารย์จริยา  อินทะพันธุ์

 

ผศ.ดร.รุ่งฤดี  วงค์ชุม

 

อาจารย์หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง

 

อาจารย์รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ

กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

 

ผศ.อัชฌา วารีย์

 

อาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์

 

อาจารย์ ดร.ศุภนารี เกษมมาลา

 

อาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย

 

ผศ.ประวีดา คำแดง

 

อาจารย์ปุณยนุช อยู่จำรัส

การพยาบาลผู้ใหญ่ วิกฤตและฉุกเฉิน

 

 

อาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล

 

อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง

 

อาจารย์ ดร.ปริญญา พรหมเดชะ

 

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ จองคำอาง

 

อาจารย์ ดร.นัยนา เมธา

 

อาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล

 

อาจารย์ศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์

อาจารย์กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี

 

อาจารย์วโรดม เสมอเชื้อ

 

อาจารย์จิรณัฐ ชัยชนะ

 

อาจารย์ทิชารี กันทะวิโร

การพยาบาลผู้สูงอายุ

 

ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง

 

ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่

อาจารย์สุรดา ถนอมรัตน์

 

 

อาจารย์อัจฉรา อาศนะเสน

 

กลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 

อาจารย์เนตรดาว ธงซิว

 

อาจารย์ทีปประพิน สุขเขียว

 

อาจารย์พิมญลักษณ์ กล่อมวิทย์

     

กลุ่มการพยาบาลอนามัยชุมชน

 

อาจารย์นงนุช  แหล่งอุโมงค์

 

อาจารย์วราภรณ์  สระมัจฉา

 

ผศ.ดร.จิตนธี  ริชชี่

 

อาจารย์ ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์

อาจารย์อัจฉริยา  เชื้อเย็น

อาจารย์ขนิษฐา  จันทร์เทศ

 

ผศ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย

 

อาจารย์อัณณ์ณิชา วุฒิกุล

 

อาจารย์คลินิกประจำคณะ

พว.อรรถวิทย์  จันทร์ศิริ

(ลาศึกษาต่อ)

พว.กัมปนาท ตื้อเป็ง

(ลาศึกษาต่อ)

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ

อ.กาญจนา เตชาวงศ์