บุคลากร

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา

 อาจารย์ ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์ ดร.กาญจนา  ใจจ้อย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ประวีดา  คำแดง

ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์

ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ

อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา

ผู้จัดการหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

อาจารย์ขัตติยาพร  คนเที่ยง

 

กลุ่มการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

อาจารย์รัชนีกร สันติธรรม

รศ.เยาวเรศ สมทรัพย์

อาจารย์นพรัตน์ ธาระณะ

อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์

อาจารย์อมรเลิศ พันธุ์วัตร

อาจารย์มินตรา อุทัยรังษี

กลุ่มการพยาบาลเด็กและวัยรุ่

ผศ.ดร.อรอนงค์  ธรรมจินดา

ผศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  ชวพันธุ์ อาจารย์จริยา  อินทะพันธุ์

ผศ.ดร.รุ่งฤดี  วงค์ชุม

อาจารย์หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง

อาจารย์รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ

 

กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

ผศ.อัชฌา วารีย์

อาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์

อ.ดร.ศุภนารี เกษมมาลา

อ.ดร.กาญจนา ใจจ้อย

ผศ.ประวีดา คำแดง

อ.ปุณยนุช อยู่จำรัส

การพยาบาลผู้ใหญ่ วิกฤตและฉุกเฉิน

ผศ.ดร.ปรารถนา ลังการ์พินธุ์

อาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล

อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง

อาจารย์ ดร.ปริญญา พรหมเดชะ

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ จองคำอาง

อาจารย์ ดร.นัยนา เมธา

อาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล

อาจารย์ศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์

อาจารย์รุ่งลาวัล ศรีทอง

อาจารย์วโรดม เสมอเชื้อ

อาจารย์จิรณัฐ ชัยชนะ

อาจารย์กาญจนา เตชาวงศ์

การพยาบาลผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง

ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่

อาจารย์อัญชลี คงอ้าย

อาจารย์อัจฉรา อาศนะเสน

กลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์เนตรดาว ธงซิว

อาจารย์ทีปประพิน สุขเขียว

อาจารย์ยุวดี อัครลาวัณย์

อาจารย์ชญากุล  นิติเกษมกุล

กลุ่มการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์นงนุช  แหล่งอุโมงค์

อาจารย์วราภรณ์  สระมัจฉา

ผศ.ดร.จิตนธี  ริชชี่

อาจารย์ ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์

อาจารย์อัจฉริยา  เชื้อเย็น

อาจารย์ขนิษฐา  จันทร์เทศ

อาจารย์อัณณ์ณิชา วุฒิกุล

 

อาจารย์คลินิกประจำคณะ

พว.อรรถวิทย์  จันทร์ศิริ