บุคลากร

ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์เทวาพร ศุภรักษ์จินดา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รศ. เยาวเรศ     สมทรัพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา
ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

อาจารย์พูนพิลาศ  โรจนสุพจน์

ประธานกลุ่มวิชาฯ

รศ. สิริรัตน์  จันทรมะโน

อาจารย์อัชฌา  วารีย์

อาจารย์ ดร.ศุภนารี  เกษมมาลา

อาจารย์ ดร.กาญจนา  ใจจ้อย

อาจารย์ประวีดา คำแดง

อาจารย์นภาพร  วงศ์วิวัฒนนุกิจ

อาจารย์วิรวรรณ  ฉิมพลี

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และวิกฤต

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์  จองคำอาง

ประธานกลุ่มวิชา

อาจารย์นงลักษณ์  วุฒฺิปรีชา

ผศ.ดร.ปรารถนา  ลังการ์พินทุ์

อาจารย์ปรมาภรณ์  นิรมล

อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง

อาจารย์ ดร.ปริญญา  พรหมเดชะ

อาจารย์ ดร.นัยนา  เมธา

อาจารย์พัชรกันย์  ฉัตรวิไลลักษณ์

อาจารย์ณยฎา  สรวิสูตร

 

อาจารย์วโรดม  เสมอเชื้อ

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.จริยา  ชาติเชยแดง

ประธานกลุ่มวิชา

อาจารย์เทวาพร  ศุภรักษ์จินดา

ผศ.ชยพล  ศิรินิยมชัย

ผศ.ดร.พีรนุช  ลาเซอร์

ผศ.พิมผกา  ปัญโญใหญ่

อาจารย์เบญจมาศ  ถาดแสง

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ศิริรัตน์  นิตยวัน

ประธานกลุ่มวิชา

ผศ.ดร.วัลลภา  ทรงพระคุณ

อาจารย์ทีปประพิน  สุขเขียว

อาจารย์เนตรดาว  ธงซิว

อาจารย์ปรีชญา  นันตะรัตน์

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์นงนุช  แหล่งอุโมงค์

ประธานกลุ่มวิชา

อาจารย์วราภรณ์  สระมัจฉา

อาจารย์ ดร.จิตนธี  ริชชี่

อาจารย์ ดร.นุชยงค์  เยาวพานนท์

อาจารย์กฤตธีรา  เพียรรักษ์การ

อาจารย์ขนิษฐา  จันทร์เทศ

อาจารย์มานิดา เดชากุล

อาจารย์ภทพร  บวรทิพย์

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.ดร.รุ่งฤดี  วงค์ชุม

ประธานกลุ่มวิชา

ผศ. ดร.ศรินทร์ทิพย์  ชวพันธุ์

อาจารย์จริยา  อินทะพันธุ์

อาจารย์ ดร.อรอนงค์  ธรรมจินดา

อาจารย์สมิตรา  กันทาหงษ์

อาจารย์บุษกร  ยอดทราย

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และสูติศาสตร์

อาจารย์นพรัตน์  ธาระณะ

ประธานกลุ่มวิชา

อาจารย์รัชนีกร  สันติธรรม

รศ.เยาวเรศ สมทรัพย์

อาจารย์รัตนาภรณ์  ธนศิริจิรานนท์

อาจารย์กัญญาพัชญ์  จาอ้าย

อาจารย์จีระภา  บุษยาวรรณ

อาจารย์อมรเลิศ พันธุ์วัตร์

อาจารย์ชัชฎาภรณ์  นันทขว้าง