บุคลากร

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์ ดร.กาญจนา  ใจจ้อย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีดา  คำแดง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ศุภนารี เกษมมาลา

ผู้ประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

อาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล

ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ

อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา

กลุ่มการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

อาจารย์รัชนีกร สันติธรรม


รองศาสตราจารย์เยาวเรศ สมทรัพย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ธาระณะ

อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์

อาจารย์นันทวดี วงค์บุตร


อาจารย์มินตรา อุทัยรังษี

กลุ่มการพยาบาลเด็กและวัยรุ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์
ธรรมจินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์
ชวพันธุ์

อาจารย์จริยา  อินทะพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี  วงค์ชุม

อาจารย์หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง

อาจารย์รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ

กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพเราะ เบญจกุล

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา วารีย์


อาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์


อาจารย์ ดร.ศุภนารี เกษมมาลา

อาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีดา คำแดง


อาจารย์ปุณยนุช อยู่จำรัส

อาจารย์กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี


อาจารย์ทิชารี กันทะวิโร


อาจารย์วรารัตน์ ศรีจันทร์ดิลก

 

การพยาบาลผู้ใหญ่ วิกฤตและฉุกเฉิน

อาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล


อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง


อาจารย์ ดร.ปริญญา พรหมเดชะ

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ จองคำอาง

อาจารย์ ดร.นัยนา เมธา


อาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล

อาจารย์ศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์

อาจารย์วโรดม เสมอเชื้อ

อาจารย์จิรณัฐ ชัยชนะ

 

 

 

การพยาบาลผู้สูงอายุ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา
ชาติเชยแดง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่

อาจารย์อัจฉรา อาศนะเสน

 

อาจารย์สุรดา ถนอมรัตน์

 

กลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ทีปประพิน สุขเขียว

อาจารย์เนตรดาว ธงซิว

อาจารย์พิมญลักษณ์ กล่อมวิทย์

     

กลุ่มการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา

อาจารย์นงนุช แหล่งอุโมงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนธี  ริชชี่

อาจารย์ ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์
จาอ้าย
อาจารย์ขนิษฐา  จันทร์เทศ

อาจารย์อัจฉริยา เชื้อเย็น

อาจารย์อัณณ์ณิชา วุฒิกุล  

อาจารย์คลินิกประจำคณะ

พว.อรรถวิทย์  จันทร์ศิริ

(ลาศึกษาต่อ)

พว.กัมปนาท ตื้อเป็ง

(ลาศึกษาต่อ)

เจ้าหน้าที่


นางสาวทิพวรรณ โสภาค
เลขานุการ

นางสาวภาณีนี หน่อแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี


นางสาวภูริชญา ชฎาธาร
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล