งานทุนการศึกษา

                มหาวิทยาลัยพายัพมีการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคยังมีการจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่มีความประสงค์ขอทุน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.50 ยื่นใบสมัครขอทุนการศึกษาทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมของทุกปีการศึกษา โดยมีทุนการศึกษาดังนี้

  1. ทุนแบบมีเงื่อนไข ได้แก่

1.1 ทุน D.J.Westra สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

1.2 ทุนชาลอต แมคดาเนียล สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

  1. ทุนการศึกษาทั่วไปคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
  2. ทุนสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
  3. ทุนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

4.1   สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล

4.2   รางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นตลอดหลักสูตรซึ่งสำเร็จการศึกษาในแต่ละปี       เพื่อเป็นเกียรติและเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน (โดยทางคณาจารย์และคณะกรรมการบริหารคณะฯ    จะเป็นผู้คัดเลือก)

5. ทุนการศึกษา E.C. Cort ผ่านสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคเนื่องในโอกาสระลึกถึงนายแพทย์ เอ็ดวิน ชาร์ลส คอร์ท ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

6. ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าแมคคอร์มิค และผู้มีอุปการคุณ ผ่านสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค เนื่องในโอกาสระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ปูชนียบุคคลทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ภาพกิจกรรม

ปีการศึกษา 2565

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ถนนแก้วนวรัฐ ภายหลังจากการนมัสการ ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณความดีของบูรพาจารย์แมคคอร์มิคทั้งสองท่าน ในปีนี้ สมาคมฯ อนุมัติทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 54 ทุน และทุนวิจัย 2 ทุน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 311,500.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเงินทุนการศึกษาดังกล่าว ได้รับจากการสนับสนุนของศิษย์เก่าแมคคอร์มิคหลายๆ รุ่น เงินดอกผลจากบัญชีเงินฝากเพื่อทุนการศึกษาในบัญชีทุนการศึกษาศรีวิไล-ทองม้วน และเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษาจากบุคคลภายนอก สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ขอขอบพระคุณพี่ๆ น้องๆ ศิษย์เก่าแมคคอร์มิคทุกท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษาในปีนี้ และขอขอบพระคุณท่านที่ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าที่กรุณามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล

ทุนการศึกษา งาน E.C. Cort

ทุนการศึกษา ปี 2563