งานทุนการศึกษา

                มหาวิทยาลัยพายัพมีการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคยังมีการจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่มีความประสงค์ขอทุน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.50 ยื่นใบสมัครขอทุนการศึกษาทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมของทุกปีการศึกษา โดยมีทุนการศึกษาดังนี้

  1. ทุนแบบมีเงื่อนไข ได้แก่

1.1 ทุน D.J.Westra สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

1.2 ทุนชาลอต แมคดาเนียล สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

  1. ทุนการศึกษาทั่วไปคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
  2. ทุนสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
  3. ทุนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

4.1   สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล

4.2   รางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นตลอดหลักสูตรซึ่งสำเร็จการศึกษาในแต่ละปี       เพื่อเป็นเกียรติและเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน (โดยทางคณาจารย์และคณะกรรมการบริหารคณะฯ    จะเป็นผู้คัดเลือก)

5. ทุนการศึกษา E.C. Cort ผ่านสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคเนื่องในโอกาสระลึกถึงนายแพทย์ เอ็ดวิน ชาร์ลส คอร์ท ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

6. ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าแมคคอร์มิค และผู้มีอุปการคุณ ผ่านสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค เนื่องในโอกาสระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ปูชนียบุคคลทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

ไอคอนข้อมูลลำโพง, กราฟิกคอมพิวเตอร์ 3 มิติ, มุม png | PNGEggประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา-2564.pdf

ไอคอนข้อมูลลำโพง, กราฟิกคอมพิวเตอร์ 3 มิติ, มุม png | PNGEgg ทุนการศึกษา งาน E C Cort 2021

ไอคอนข้อมูลลำโพง, กราฟิกคอมพิวเตอร์ 3 มิติ, มุม png | PNGEggประกาศรายชื่อทุนการศึกษา ปี 63

ไอคอนข้อมูลลำโพง, กราฟิกคอมพิวเตอร์ 3 มิติ, มุม png | PNGEggรายชื่อ ศิษย์เก่า และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปี 2562

ไอคอนข้อมูลลำโพง, กราฟิกคอมพิวเตอร์ 3 มิติ, มุม png | PNGEggทุนการศึกษา งาน E C Cort 2020

ไอคอนข้อมูลลำโพง, กราฟิกคอมพิวเตอร์ 3 มิติ, มุม png | PNGEggทุนการศึกษา งาน E C Cort 2019

ภาพกิจกรรม

ทุนการศึกษา งาน E.C. Cort

ทุนการศึกษา ปี 2563