ข่าวบริการฯ

อบรมเชิงปฏิบัติ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย การเรื่อง “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชนทั่วไป” ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานน้ำใจไมล์ที่สอง ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานน้ำใจไมล์ที่สอง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณาจารย์กลุ่มวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ณ รพ.สต.สันกำแพง (บ้านตลาด)

วันที่ 12 มีนาคม 2564

คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ พร้อมกับคณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ วิกฤติและฉุกเฉิกและนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมทำกิจกรรม​ “โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง ปีการศึกษา​ 2563” โดยให้ความรู้เรื่อง stroke MI วัคซีนโควิด มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก แก่อาสาสมัครสุขภาพชุมชนบ้านธิ เขต 1 ณ วัดศรีมูล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน​ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทีมผู้นำชุมชน และทีมเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพของโรงพยาบาลบ้านธิ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะกรรมการบริการวิชาการ ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 (กลุ่มฝึกปฏิบัติรายวิชา พบ.388 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ) เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะวิชามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และมีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ พบ. 388 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 ม.ค. 2564

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยดุริยศิลป์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ “จิตวิทยาในการสอนนักศึกษาที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ” โดยมีวิทยากรคือ อ.ยุวดี อัครลาวัณย์ และ อ.ทีปประพิน สุขเขียว

วันที่ 5 ธันวาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมผกา ปัญโญใหญ่ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ศิรินิยมชัย อาจารย์ขนิษฐา จันทร์เทศ และ พว.อรรถวิทย์ จันทร์ศิริ เข้าร่วมบริการวิชาการ หัวข้อ “อาหารเพื่อสุขภาพ ป้องกันโรคNCD” ในงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ ห่างไกล โรคหลอดเลือดสมอง” ณ ลานเอนกประสงค์หลังอาคารโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 ตุลาคม 2563
ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฯฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา รองคณบดีฯฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ให้บริการวิชาการ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลร่างกายเบื้องต้น และโภชนาการ ให้แก่นักเรียนและคุณครู ณ. ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสวนองุ่น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล และกลุ่มวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต ออกบริการวิชาการ ในโครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ เทศบาลสันพระเนตรตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่