ข่าวสารคณบดีฯ

งานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม”
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ และกรรมการประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ปริญญา พรหมเดชะ อาจารย์ ดร.ศุภนารี เกษมมาลา และอาจารย์กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม” วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 -15.00 น. ณ บริเวณอาคารพันธสัญญา มหาวิทยาลัยพายัพ
คณบดีฯ ร่วมแสดงความอาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีฯ และอาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง รองคณบดีฯ เข้าร่วมแสดงความเสียใจงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร (ศิษย์เก่าแมคคอร์มิครุ่นที่ 26) ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

คณบดีฯ และนักศึกษาพยาบาลฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
:mrgreen: 
ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ และ อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน พร้อมตัวแทนนศ.ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 “ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ” ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ซึ่งในครั้งนี้ นศ.ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรม “Baby bed 2 in 1” และนศ. ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประกวดโครงการผลงานแนวปฏิบัติที่ดี “ครอบครัวแจ่มใส เข้าใจดูแล ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง” ในงานดังกล่าวด้วย

แสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งฝ่ายบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลแมคคอร์มิค
😮 ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพวงพันธุ์ อินทะพันธ์ุ ในวาระรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการพยาบาล และคุณยุคลธร มูลคนธ์ ในวาระรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

แสดงความอาลัยรักต่อ อาจารย์วิรัช กลันทะกะสุวรรณ
😆 ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้บริหาร และคณาจารย์ ไปวางพวงหรีดในนามคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เพื่อแสดงความอาลัยรักต่อ อาจารย์วิรัช กลันทะกะสุวรรณ ผู้ล่วงหลับไป ที่คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่
งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ อ่านต่อ
😛 อาจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม การประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 (Payap University Research Symposium 2017) ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร มหาวิทยาลัยพายัพ
งานประชุมคณะอนุกรรมการ สสอท. (สาขาพยาบาลศาสตร์) อ่านต่อ
😀 การประชุมคณะอนุกรรมการ สสอท (สาขาพยาบาลศาสตร์) วันที่ 6 ก.พ 60 ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยท่านอธิการบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแด่ ผศ.ปาหนัน บุญหลง ท่านที่ปรีกษา ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ ท่านประธานที่ประชุม ท่านคณบดี และผู้แทนจากสถาบันต่าง ๆ
 😆  คณบดีฯ และผู้บริหารฯ แสดงความยินดีกับ รศ.ทัศนา บุญทอง อ่านต่อ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ รศ.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรเดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560