ทุนวิจัยภายใน

ทุนวิจัยภายใน ปีการศึกษา 2560

กลุ่มวิชา จำนวนอาจารย์ จำนวนงานวิจัย (ชิ้น) ทุนภายใน ปี 2560
การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล 8 1
การพยาบาลผู้ใหญ่ ฉุกเฉินและวิกฤต 11 3
การพยาบาลผู้สูงอายุ 6 0
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 7 3
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 5 1
การพยาบาลอนามัยชุมชน 8 2
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 8 2
รวม 53 12

.

ทุนวิจัยภายใน ปีการศึกษา 2559

😛 งบประมาณด้านการวิจัย

😀 รายละเอียดทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายใน ปีการศึกษา 2559

.

ทุนวิจัยภายใน ปีการศึกษา 2558

:mrgreen:  แหล่งทุนวิจัยภายใน