ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

ประเมินผลการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2560

ชั้นปีที่ 3

 ➡ ➡ https://goo.gl/forms/ZQprbdy2bxv1exn03

ชั้นปีที่ 4

 ➡ ➡ https://goo.gl/forms/CJcuv84kiOxiVAPa2

 

ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center)

 

บรรยากาศการเรียนการสอน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน scenario สำหรับหุ่นผู้ป่วยจำลองขั้นสูง METI- Man และการใช้หุ่นจำลองในการเรียนการสอนการพยาบาล

สื่อการสอน

😀 สื่อการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โดย รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ จันทรมะโน

 ➡ https://www.youtube.com/watch?v=ycFJaX8at8I&t=1s