ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

การรับมอบอุปกรณ์ และหุ่นจำลองทางการพยาบาล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับมอบอุปกรณ์ และหุ่นจำลองทางการพยาบาล จาก ศจ.ประทีป ชีพนิรันดร์ กรรมการอำนวยการ นายแพทย์มาโนช เล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค คุณชูศักดิ์ โอภาสนิรัติศัย ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อพร้อมทีมบริหารโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค กรรมการบริหารคณะฯ และคณาจารย์ เป็นผู้รับมอบ

ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center)

บรรยากาศการเรียนการสอน


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน scenario สำหรับหุ่นผู้ป่วยจำลองขั้นสูง METI- Man และการใช้หุ่นจำลองในการเรียนการสอนการพยาบาล

การอบรมเรื่อง “CPR”

โดย อ.ขัตติยาพร คนเที่ยง อ.ปรมาภรณ์ นิรมล อ.ณยฎา ธนกิจธรรมกุล อ.วโรดม เสมอเชื้อ และ อ.ศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์ ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 ณ ห้อง LRC