ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center)

บรรยากาศการเรียนการสอน


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน scenario สำหรับหุ่นผู้ป่วยจำลองขั้นสูง METI- Man และการใช้หุ่นจำลองในการเรียนการสอนการพยาบาล

 

การอบรมเรื่อง “CPR”

โดย อ.ขัตติยาพร คนเที่ยง อ.ปรมาภรณ์ นิรมล อ.ณยฎา ธนกิจธรรมกุล อ.วโรดม เสมอเชื้อ และ อ.ศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์ ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 ณ ห้อง LRC