คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันอังคารที่ 24 และวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 (ประเมินออนไลน์ผ่าน MS Teams)
More

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง
More

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่เป็นคณะทำงาน จำนวน 3 ท่าน คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร : ประธานคณะทำงาน 2.นาวาอากาศเอกหญิง ผศ. ดร. วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ : ผู้ทำงาน 3. ดร.ปัทมา ทองสม :ผู้ทำงานและเลขานุการ
More

พิธีติดเข็ม รุ่นที่ 95 ปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 95 ปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว https://web.facebook.com/259585424106086/videos/423687925356278
More

โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดร่วมกับวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วิทยาลัยดุริยศิลป์ และโครงการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา: Home room ครอบครัวสัมพันธ์ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการปรับภูมิทัศน์ จัดอนามัยสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ภายในเขตแก้วนวรัฐ ​
More

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เปิดรับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าที่กำลังจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส (อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ตามเอกสารแนบ) **สามารถ Download แบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ website ของ กสศ www.eef.or.th หรือ website ของมหาวิทยาลัยพายัพ www.payap.ac.th  
More