พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค  ปีการศึกษา 2560

😛 คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการ “พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค” ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ