พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคริสตมาส

😆 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคริสตมาส ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิไล สิงหเนตร คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เขตแก้วนวรัฐ