สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 ;-)  :-P

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง“พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงให