หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

 😎 ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 56 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสภาพและกิจกรรมบำบัด รายวิชา ชผ.128 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เวลา 08.30-16.30 น.