ภาพข่าว

การประชุมคณะอนุกรรมการ สสอท (สาขาพยาบาลศาสตร์)

การประชุมคณะอนุกรรมการ สสอท (สาขาพยาบาลศาสตร์) วันที่ 6 ก.พ 60 ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยท่านอธิการบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแด่ ผศ.ปาหนัน บุญหลง ท่านที่ปรีกษา ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ ท่านประธานที่ประชุม ท่านคณบดี และผู้แทนจากสถาบันต่าง ๆ